அரசியல்

அஃப்ரின் பாத்திமா

குடியுரிமை திருத்த சட்டம், புல்லிபாய் செயலி, ஹிஜாப் தடை போன்ற இஸ்லாமிய சமூகம் மேற்கொண்ட பல அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராக தீவிரமாக போராடியவர் அஃப்ரின் பாத்திமா. வெல்ஃபேர் கட்சியின் மாணவர் பிரிவான ஃபிரட்டனிட்டி…