விமர்சனம்

ஹலால் ஹராம் – புத்தக விமர்சனம்

  இமாம் முஹம்மத் அப்துஹு முஸ்லிம் சமூகத்தினை அதன் சமகால வீழ்ச்சி நிலையில் இருந்து வெளியேற்றி முன்னேற்றத்தின் பாதையில் அவர்களை நடைபோட வைப்பது எனில் முதன்மையாக அவர்களின் மார்க்கம் பற்றிய புரிதலை…