விமர்சனம்

ரத்த சரிதம் நூல் விமர்சனம்

யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம் . பாலஸ்தீனம் ! மனித குலம் படைக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்தே, உலக வரலாறு ஒரு தனிப்பட்ட நாட்டைப் பற்றியும் தனிப்பட்ட இனத்தைப் பற்றியும் தனிப்பட்ட ஒரு…