விமர்சனம்

ஏணிப்படிகள் – புத்தக அறிமுகம்

ஏணிப்படிகள் - புத்தக அறிமுகம் நூல் ஆசிரியர் அவர்களை "இதயம் பேசுகிறது" ஆசிரியர் மணியன் அவர்கள் இவரது வாழ்க்கை வரலாறை இவர் சொல்ல சொல்ல, ஏன் இதை தாங்கள் சுயசரிதையாக எழுதக்கூடாது…