பாலஸ்தீன வரலாறு

ஹாமாஸ் என்னும் மீட்புப்படை – 2

1990களில் தனது ஆயுதப் போராட்டத்தை தீவிரமாக தொடர்ந்து வந்த ஹமாஸ், மேற்குக்கரையில் வெறும் 18% நிலத்தின் மீதான ஆட்சி அதிகாரத்தை மட்டும் வழங்கியிருந்த ஒஸ்லோ ஒப்பந்தத்தை - அமைதி புறப்பாட்டில் இஸ்ரேலின்…