அரசியல்

வெறுப்பை விதைக்கும் தீ காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் திரைப்படம்

1989 ஆம் ஆண்டு நடைப்பெற்ற காஷ்மீர் கலவரங்களின் வடு சற்று ஆறிக் கொண்டிருக்கும் இந்நிலையில் அதில் கைவைத்து, சீழ் பிடிக்கச் செய்து முழு உடலிலும்புற்றாகப் பரவ செய்ய வேண்டும் என்னும் எண்ணத்தில்…