சமூகம்

இந்த பூமி யாருக்கானது ?

அந்த மலைகளில் மேய்ந்து கொண்டு இருக்கும் ஆட்டு குட்டிக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால் கூட என் இறைவனிடம் நான் பதில் கூற வேண்டும் என்று  அரேபியவை ஆட்சி செய்த கலிபா உமர் ரலி…