அரசியல்

சமூகத்தை சீரழிக்கும் போதைக் கலாச்சாரம்

நாட்டின் போக்கையும் அதன் தலையெழுத்தையும் தீர்மானிக்கக்கூடிய மாணவர்கள், பொருளாதாரத்திலும், அரசியலிலும், கல்வி அமைப்பை உருவாக்குவதிலும், சமூகவியலிலும், விண்ணியலிலும், தகவல் தொழில்நுட்பவியலிலும் மிகப்பெரும் வல்லுநர்களாக உருவாக்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள…