சமூகம்

பகலில் என்னிடம் வந்தவர்கள், இறுதியாக இரவில் உங்களிடம் வருவார்கள்

. "அவர்கள் சோசலிஸ்டுகளைத் தேடி வந்தார்கள்,"  நான் ஒரு சோசலிஸ்ட் அல்ல என்பதால் நான் பயப்படவில்லை. பின்னர் அவர்கள் தொழிலாளர்களைத் தேடி வந்தார்கள்  அப்பொழுதும்  நான் பயப்படவில்லை,  ஏனென்றால் நான் ஒரு…