விமர்சனம்

“இந்துக்கள்: ஒரு மாற்று வரலாறு” – நூல் அறிமுகம்

மதங்களை வகைப்படுத்திப் பார்க்கும்போது, ஆப்ரஹாமிய மதம் என குறிப்பிடப்படும் யூத, கிறிஸ்தவ மற்றும் இஸ்லாத்தை செமித்திய மதம் எனவும், இறைத்தூதர்கள் இல்லாத இந்துமதம் போன்ற மதங்களை செமித்திய அல்லாத (non-semitic) மதம்…